Boże Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Szczytem objawienia miłosierdzia Bożego względem człowieka było Wcielenie. Bóg przyjął postać człowieka, by dzielić z nim radości i smutki składające się na ziemską wędrówkę. W swojej publicznej działalności Jezus okazał za pomocą ludzkich gestów miłosierdzie Boga względem tych, którzy znajdowali się w jakiejkolwiek potrzebie. Jednym z pierwszych cudów dokonanych przez Niego, było uzdrowienie trędowatego, do którego zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1, 41). Spotkania Jezusa z chorymi i grzesznikami obfitują w miłosierdzie. Z litości ocala jawnogrzesznicę skazaną według prawa na ukamienowanie. Dostrzega zanurzonego w beznadziei doczesności celnika Mateusza i powołuje go do misji głoszenia Dobrej Nowiny. Przywraca wzrok ślepemu żebrakowi Bartymeuszowi.

W swoim nauczaniu Jezus nie definiuje miłosierdzia Bożego. Opowiada o nim w przypowieściach. Najważniejsze z nich zapisane zostały w piętnastym rozdziale Ewangelii św. Łukasza – odnaleziona owca (Łk 15, 3-7), odszukana drachma (Łk 15, 8-10) i miłosierny ojciec (Łk 15, 11-32). Stanowią one próbę wyrażenia za pomocą słów postawy Boga do człowieka. Bohaterowie trzech przypowieści – dobry pasterz, gospodyni i miłosierny ojciec – są obrazami miłującego Boga. Doświadczenie Bożego miłosierdzia w swoim życiu ma prowadzić do zmiany postawy względem drugiego człowieka. Doskonale obrazuje to z kolei przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Stanowi ono wezwanie do stawania się bliźnim dla każdego, kto znajduje się w potrzebie, dlatego że Bóg jako pierwszy zniżył się i nadal pochyla się w Chrystusie nad ludzkimi ranami.

Jezus nie ograniczył ukazania tajemnicy Bożego miłosierdzia do pojedynczych gestów oraz nauki w przypowieściach. Biorąc na swe ramiona krzyż, umierając na Golgocie i zmartwychwstając, otworzył dostęp do źródeł miłosierdzia dla każdego człowieka. Ukazując się po zmartwychwstaniu apostołom zgromadzonym w Wieczerniku oraz ustanawiając sakrament pojednania, misję głoszenia i dzielenia się doświadczeniem tajemnicy miłosierdzia Bożego Jezus powierzył całemu Kościołowi.